Tổ Toán – Lí – Tin – Công nghệ được hình thành và phát triển cùng quá trình phát triển với nhà trường. Hiện nay tổ gồm 15 CB-GV trong đó 1 BGH, 8 GV Toán, 4 GV Lí, 2 GV Tin (5 ...